Právne podmienky

Právne podmienky použitia internetových stránok MyHotpoint.sk

Žiadame všetkých návštevníkov našich internetových stránok, aby sa zoznámili s týmito podmienkami.

Vstupom na túto stránku súhlasíte so všetkými podmienkami a ustanoveniami tu uvedenými. Prevádzkovateľom internetových stránok www.myhotpoint.sk je spoločnosť Whirlpool CR, spol. s r.o., ďalej uvádzaná len ako "Whirlpool CR".

Materiál tejto stránky je určený len na nekomerčné osobné účely. S ohľadom na tieto zmluvné podmienky sa každý užívateľ týchto internetových stránok zaväzuje dodržiavať a rešpektovať všetky autorské práva, obchodné značky a alebo ďalšie vlastnícke práva tu obsiahnuté. Ak nie je výslovne uvedené inak, obsah týchto internetových stránok je len a len informatívny, poskytujúce iba základné všeobecné údaje a užívateľ si musí byť vetou, že môžu obsahovať chyby a nemusia byť v reálnom čase úplne aktuálne, a nie je návrhom na uzavretie zmluvy v zmysle ust. § 1731 a nasl. z.č. 89/2016 Zb. Občiansky zákonník.

Akékoľvek neoprávnené použitie materiálu môže byť bez akýchkoľvek obmedzení sankcionované v súlade s platnými právnymi predpismi SR alebo s medzinárodným právom. Toto ustanovenie sa týka predovšetkým, ale nie iba, škôd súvisiacich so zneužitím obchodnej značky, autorských práv, súkromia a reklamných práv.

Všetky obchodné značky, predajné značky a loga nájdená na tejto stránke sú registrovanými alebo neregistrovanými značkami Whirlpool CR alebo materských spoločností alebo jeho sesterských spoločností. Obsah týchto stránok nikoho neoprávňuje k použitiu ochrannej známky, značky alebo využitiu iného autorského práva spoločnosti bez písomného súhlasu vlastníka týchto práv.

Informácie a súvisiace vyobrazenia na tejto stránke sú poskytnuté "tak ako sú", teda bez záruky akéhokoľvek druhu, výslovné alebo implicitné.

Spoločnosť a jej dodávatelia sa zriekajú všetkých záruk a podmienok týkajúcich sa týchto informácií vrátane všetkých predpokladaných záruk alebo podmienok vzťahujúcich sa k obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel, vlastníckych práv a neporušení zmluvy.

Whirlpool CR neposkytuje žiadne záruky, pokiaľ ide o presnosť či úplnosť informácií. Whirlpool CR neručí a nenesie zodpovednosť za chyby alebo opomenutia v obsahu či za aktualizáciu informácií na stránkach.

Whirlpool CR si vyhradzuje právo kedykoľvek bez oznámenia vykonávať zmeny v informáciách, materiálov, zariadení, technických podmienkach alebo v modeloch resp. dostupnosti týchto stránok.

Whirlpool CR nenesie zodpovednosť za žiadne priame, náhodné, nasledujúci, nepriame škody alebo škody zakladajúce trestný čin vzniknuté počas prístupu na túto stránku alebo pri jej použití alebo v prístupe alebo použitie stránky, na ktorú bolo odkázané.

Táto stránka môže odkazovať na iné stránky, ktoré nie sú prevádzkované spoločnosťou Whirlpool CR. Whirlpool CR nenesie zodpovednosť za obsah stránok, na ktoré sa odkazuje a odkázanie neznamená schválenie týchto stránok spoločnosťou Whirlpool CR. Whirlpool CR nemá kontrolu nad obsahom odkazovaných stránok a nenesie zodpovednosť za žiadne následky akokoľvek vyplývajúce z použitia odkazov.

Ak by akýkoľvek užívateľ stránky reagoval na informácie vrátane údajov z formulárov ako sú rôzne otázky, komentáre, návrhy alebo podobné údaje týkajúce sa obsahu akéhokoľvek dokumentu, nebudú tieto informácie považované za dôverné, spadajúce pod vlastnícke práva iného subjektu než spoločnosti Whirlpool CR. Spoločnosť Whirlpool CR takýmito informáciami nie je nijako viazaná a je oprávnená tieto informácie a údaje voľne reprodukovať, používať, zverejniť a distribuovať tieto informácie bez obmedzenia. Ďalej s ohľadom na tieto informácie a údaje bude Whirlpool CR oprávnená tieto voľne užitý rovnako tak relevantných nápadov, konceptov, know-how alebo technológií a to bez obmedzenia iba na vývoj, výrobu a uvedenie na trh.

Upozorňujeme užívateľa stránok, že dôvernosť korešpondencie zasielanej prostredníctvom siete Internet sa nedá zaručiť. Zasielané Informácie sú určené výhradne spoločnosti Whirlpool CR a jej pobočkám. Užívateľ má právo k prístupu a k úprave týchto informácií poskytované spoločnosťou Whirlpool CR.

frame-scrollup